Înscriere în grupul țintă

Pentru înscrierea în grupul țintă, se va depune un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente inserate într-un dosar plic:

 1. Cerere înscriere în proiect
 2. Formular de înregistrare grup țintă
 3. Declarație de consimțământ – acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale
 4. Copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul);
 5. Documente justificative sau declarație pe propria răspundere privind apartenența la unul dintre grupurile socio-economice defavorizate eligibile.

Dosarul de înscriere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să conțină toate documentele indicate mai sus;
 2. documentele trebuie transmise pe o singură față – nu se acceptă documente față-verso;
 3. documentele nu trebuie să fie capsate sau îndosariate în folii transparente;
 4. toate documentele depuse se semnează în original pe fiecare pagină, în colțul din dreapta jos, iar pe documentele depuse în copie se va menționa “conform cu originalul”, lângă semnătură.

Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza conform principiului ”primul venit, primul servit”.

Calendarul de selecție va fi stabilit și va fi anunțat în cadrul lansării selecției, cu minim 5 zile lucrătoare înaintea începerii perioadei de depunere a dosarelor de înscriere.

Dosarul de înscriere (întocmit conform mențiunilor anterioare) va fi depus în intervalul indicat la sediul FEAA, sala P06, într-un exemplar original, pe bază de semnătură.

Se vor verifica dosarele de înscriere din perspectiva îndeplinirii condițiilor menționate anterior, respectiv:

 1. eligibilitatea candidatului (îndeplinirea condițiilor de apartenență la GT);
 2. eligibilitatea dosarului de înscriere (îndeplinirea condițiilor cu privire la componentele dosarului).

Solicitantul va respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr.677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr.506/2004.

Copyright © 2018 FEAA - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, UVT.
Toate drepturile rezervate.
Web Developer: Romeo MARGEA