Descriere proiect

Scop și obiective

Obiectivul general al proiectului este furnizarea de servicii socio-educative integrate studenților înmatriculați în primul an de studiu la FEAA, UVT, în special studenți din grupuri dezavantajate, în vederea creșterii ratei de retenție anuală la nivelul facultății cu cel puțin 3%.

Obiectivele specifice ale proiectului:

ObS 1. Prevenirea și limitarea abandonului universitar pentru minim 600 de studenți înmatriculați în anul I, în special cei aflați în situații de risc, studenți cu risc de abandon ridicat prin dezvoltarea unei metodologii suport și implementarea unei platforme colaborative integrate, până la finalul anului II de implementare;

ObS 2. Dezvoltarea capacităților studenților de a urma studiile universitare într-o manieră activă, în sensul sprijinirii învățământului centrat pe student, prin furnizarea de servicii socio-educative integrate pentru minim 600 de studenți înmatriculați în anul I, în special cei aflați în situații de risc, studenți cu risc de abandon ridicat, până la finalul anului II de implementare;

ObS 3. Menținerea în sistemul educațional universitar a minim 600 de studenți înmatriculați în anul I, în special cei aflați în situații de risc, studenți cu risc de abandon ridicat, cel puțin până la finalul anului II de implementare.

Grup țintă

Grupul țintă este reprezentat de 600 de studenți înmatriculați în primul an de studiu în cadrul FEAA, UVT, în special studenți din grupuri dezavantajate, respectiv studenți care îndeplinesc cel puțin una din condițiile:

(1) au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat;

(2) aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, cum ar fi:

  1. provin din familii cu venituri mici;
  2. provin din mediul rural;
  3. sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice;
  4. sunt orfani de unul sau de ambii părinți;
  5. provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare;
  6. sunt de etnie romă.

Vor fi avuți în vedere atât studenții finanțați integral de la bugetul de stat, cât și cei ce sunt înscriși pe locurile cu taxă, indiferent de cetățenie.

Anul 1 de proiect: 300 de studenți, din care 150 femei și 150 bărbați;

Anul 2 de proiect: 300 de studenți, din care 150 femei și 150 bărbați.

Copyright © 2018 FEAA - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, UVT.
Toate drepturile rezervate.
Web Developer: Romeo MARGEA